banner
Thứ 5, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
1-7-2024
STT Trích yếu Tải về
  Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Nội quy kỳ họp
Chương trình làm việc
Phân tổ thảo luận
Gợi ý thảo luận
Giấy ghi chất vấn
I VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  
1 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND huyện. 22/BC-TTHĐND
2 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. 17/BC-TTHĐND
3 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. 26/BC-TTHĐND
Phụ lục kèm theo

Phụ lục kèm theo
Phụ lục kèm theo
4 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2023. 24/BC-TTHĐND
Phụ lục kèm theo
5 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2024. 09/BC-ĐGS
6 Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát  chuyên đề 6 tháng đầu năm 2024 của HĐND huyện. 18/BC-ĐGS
P
hụ lục kèm theo
Dự thảo Nghị quyết
7 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện. 03/TTr-TTHĐND
Dự thảo Nghị quyết
8 Báo cáo Tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện về các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XIVcủa các Tổ Đại biểu HĐNDhuyệnvềcác nội dung trình kỳ họp thứ 8HĐND huyn khaXIV 44/BC-TTHĐND
II VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN  
1 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện 290/BC-UBND
2 Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 288/BC-UBND
Phụ lục kèm theo
3 Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 245/BC-UBND
Phụ lục kèm theo
4 Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023. 274/BC-UBND
Phụ lục kèm theo
5 Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 238/BC-UBND
Phụ lục kèm theo
6 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 261/BC-UBND
7 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 272/BC-UBND
8 Báo cáo công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 260/BC-UBND
P
hụ lục kèm theo
9 Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. 295/BC-UBND
Phụ lục kèm theo
10 Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. 315/BC-UBND
Phụ lục kèm theo
Phụ lục kèm theo
11 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 65/TTr-UBND
Dự thảo Nghị quyết
12 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện Đăk Tô năm 2023. 57/TTr-UBND
Phụ lục kèm theo TTr
Dự thảo Nghị quyết
Biểu kèm theo NQ
Phụ lục kèm theo NQ
13 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 huyện Đăk Tô. 60/TTr-UBND
Phụ lục kèm theo TTr
Dự thảo Nghị quyết
Phụ lục kèm theo NQ
14 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đăk Tô (đợt 2). 67/TTr-UBND
Phụ lục kèm theo TTr
Dự thảo Nghị quyết
Phụ lục kèm theo NQ
15 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô (đợt 3). 68/TTr-UBND
Phụ lục kèm theo TTr
Dự thảo Nghị quyết
Phụ lục kèm theo NQ
 
16 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân bổ nguồn tăng tiền thu sử dụng đất năm 2023. 58/TTr-UBND
Phụ lục kèm theo TTr
Dự thảo Nghị quyết
Phụ lục kèm theo NQ
17 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIV 314/BC-UBND
 
danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, nhiệm kỳ ờ trình và dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, nhiệm kỳ 2021-2025ờ trình và dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm, chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, nhiệm kỳ dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân iệm kỳ 2021-2025
 
III VĂN BẢN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN  
1 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của các Ban HĐND huyện. 23/BC-BKTXH
25/BC-BPC
2 Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về việc thực hiện chính sách ưu đãi vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. 15/BC-BKTXH
IV BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN  
1 Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh  6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 27/BC-BKTXH
2 Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 28/BC-BKTXH
3 Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện Đăk Tô năm 2023.  29/BC-BKTXH
4 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân bổ nguồn tăng tiền thu sử dụng đất năm 2023. 32/BC-BKTXH
5 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 huyện Đăk Tô. 30/BC-BKTXH
6 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đăk Tô (đợt 2). 33/BC-BKTXH
7 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô (đợt 3). 31/BC-BKTXH
8 Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIV. 34/BC-BKTXH
     
     
     
V BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN  
1 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện 42/BC-BPC
2 Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 36/BC-BPC
3 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 37/BC-BPC
4 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 38/BC-BPC
5 Báo cáo công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 35/BC-BPC
6

Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô

40/BC-BPC
7

Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô

41/BC-BPC
8

Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Tô

39/BC-BPC
9 Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIV. 43/BC-BPC
VI VĂN BẢN CỦA CÁC NGÀNH  
1 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện  72/BC-TA
2 Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ở địa phương 6 tháng đầu năm 2024.  03/TB-MTTQ-UB
3 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện  197/BC-VKS
4 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.  199/BC-CCTHADS
5 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện. 07/BC-ĐHT
     
     
     
     
 

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:1381

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

927939 Tổng số người truy cập: 2048 Số người online:
TNC Phát triển: