banner
Thứ 5, ngày 13 tháng 6 năm 2024
Kết luận thanh tra tại Trường TH - THCS xã Pô Kô

Ngày 19/4/2024, Thanh tra huyện ban hành Kết luận số 01/KL-TTr về kết luận thanh tra tại Trường TH - THCS xã Pô Kô.

17-5-2024

Tài liệu Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện Đăk Tô

Thực hiện Công văn số 648/STP về cập nhật thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ban Biên tập Trang Thông ti...

24-4-2024

Kết quả theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra

Ngày 06/3/2024, Thanh tra huyện ban hành Thông báo số 03/TB-TTr về kết quả theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra.

6-3-2024

Kết luận thanh tra tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

1-1-2024

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Kon Đào từ năm 2022 đến năm 2023

Ngày 25/10/2023, Thanh tra huyện Đăk Tô ban hành Kết luận số 04/KL-TTr về kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý, sử dụng tài sả...

4-11-2023

Điều chỉnh, bổ sung Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Kon Đào từ năm 2022 đến năm 2023

Ngày 03/11/2023, Thanh tra huyện Đăk Tô ban hành Kết luận số 05/KL-TTr về việc điều chỉnh, bổ sung Kết luận số 04/KL-TTr, ngày 25/10/2023 của Thanh tra huyện Đăk Tô.

4-11-2023

Xin ý kiến Nhân dân trên địa bàn thị trấn Đăk Tô và các cơ quan, đơn vị liên quan về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô đến năm 2040

Thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, quy hoạch, ngày 25/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Văn bản số 1402/UBND-KTTH về việc lấy ý kiến tham gia vào nhiệm vụ Đồ án Điều chỉnh...

27-9-2023

Thông báo tiếp tục bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã Diên Bình, Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn các xã Diên Bình, Tân Cảnh và thị trấn Đăk ...

26-9-2023

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn thu khác và công tác quản lý, sử dụng tài sản công từ năm 2020 đến năm 2022 tại Trường Mầm non Hoa Phượng

Ngày 15/9/2023, Thanh tra huyện Đăk Tô ban hành Kết luận số 03/KL-TTr về kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn thu khác và công tác quản lý,...

20-9-2023

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2023

Ngày 18/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Báo cáo số 385/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2023

19-9-2023

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng đầu năm 2023

Ngày 18/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Báo cáo số 386/BC-UBND về kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng đầu năm 2023

19-9-2023

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III năm 2023

Ngày 18/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Báo cáo số 384/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III năm 2023

19-9-2023

Báo cáo Kết quả công khai kết luận, xử lý các vụ việc trên Trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện quý III năm 2023

Ngày 18/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Báo cáo số 381/BC-UBND về kết quả công khai kết luận, xử lý các vụ việc trên Trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện q...

19-9-2023

Kết quả giải quyết nội dung Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Dũng, thường trú tại Thôn Kon Tu Dốp 1 xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Ngày 12/9/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Tô ban hành Báo cáo số 150/BC-PTNMT về kết quả giải quyết nội dung Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Dũng, thường trú tại Thôn Kon Tu Dốp 1 xã Pô Kô...

15-9-2023

Công khai phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính huyện Đăk Tô

Thực hiện các quy định về công tác quy hoạch, xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô công khai các nội dung về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính hu...

6-9-2023

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn thu khác và công tác quản lý, sử dụng tài sản công từ năm 2020 đến năm 2022 tại Ủy ban nhân dân xã Văn Lem

Ngày 24/8/2023, Thanh tra huyện Đăk Tô ban hành Kết luận số 03/KL-TTr về kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn thu khác và công tác quản lý,...

5-9-2023

Xin ý kiến Nhân dân và các cơ quan, đơn vị liên quan về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Tô đến năm 2040

Thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, quy hoạch, ngày 30/8/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Văn bản số 1291/UBND-KTTH về việc lấy ý kiến Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đ...

31-8-2023

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã Diên Bình, Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn các xã Diên Bình, Tân Cảnh và thị trấn Đăk ...

18-8-2023

Ngày 15/8/2023, UBND huyện ban hành Báo cáo số 331/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 8 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

16-8-2023

Ngày 31/7/2023, Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô ban hành Công văn số 190/NV về việc có ý kiến đối với đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Đức

4-8-2023

Ngày 21/6/2023, UBND huyện ban hành Thông báo số 27/TB-UBND về Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện, thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

21-6-2023

Ngày 20/6/2023, UBND huyện ban hành Báo cáo số 237/BC-UBND về Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023.

20-6-2023

Ngày 19/6/2023, UBND huyện ban hành Báo cáo số 229/BC-UBND về Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

19-6-2023

Ngày 17/3/2023, UBND huyện ban hành kế hoạch số 38/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết...

5-6-2023

Ngày 10/5/2023, UBND huyện ban hành Báo cáo số 169/BC-UBND về tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô

5-6-2023

Trang sau
Hinh Anh
Cong bao tinh Kon Tum
Chuyển đổi số
Cong bao tinh Kon Tum
Cong bao tinh Kon Tum
Phan anh kien nghi cua nguoi dan, doanh nghiep

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

838746 Tổng số người truy cập: 1066 Số người online:
TNC Phát triển: