banner
Thứ 2, ngày 22 tháng 4 năm 2024
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND HUYỆN KHOÁ XIV
6-12-2023
TT Tên văn bản   Ghi chú
I CÁC NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP    
1 Nội quy kỳ họp.    Tải về
2 Giấy triệu tập kèm Chương trình làm việc    Tải về
3 Giấy mời.   Tải về
4 Danh sách đại biểu mời.   Tải về
5 Giấy ghi chất vấn.   Tải về
6 Chương trình làm việc kỳ họp – cập nhật lại   Tải về
7 Danh sách chia tổ thảo luận   Tải về
8 Gợi ý thảo luận tổ   Tải về
II VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN    
1 Báo cáo tình hình công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.   Tải về
2 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện.   Tải về
3 Báo cáo kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện.   Tải về
4 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2024.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2024.   Tải  về
5 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện.   Tải về
6 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Đăk Tô giai đoạn 2021-2025   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Đăk Tô giai đoạn 2021-2025   Tải về
7
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và giải quyết các kiến nghị sau giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện
   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và giải quyết các kiến nghị sau giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện   Tải về
8 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2023   Tải về
9 Tờ trình danh sách những người được lấy phiếu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn   Tải về
  Tờ trình thành lập Ban kiểm phiếu những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
III VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN    
1 Báo cáo công tác của UBND huyện năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.   Tải về
2 Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024   Tải về
3 Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ ngân sách huyện năm 2024.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ ngân sách huyện năm 2024.   Tải về
4 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.   Tải về
5 Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.   Tải về
6 Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.   Tải về
7 Báo cáo công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.   Tải về
8 Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026   Tải về
 
9 Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.   Tải về
10 Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả triển khai các nội dung kiến nghị sau giám sát, khảo sát, kết luận phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong năm 2023.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Báo cáo tình hình, kết quả triển khai các nội dung kiến nghị sau giám sát, khảo sát, kết luận phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong năm 2023.   Tải về
 
12
Báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận trước kỳ họp thứ 7 của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện.   Đang cập nhật
13 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024   Tải về
  Phụ lục tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023   Tải về
   Phụ lục Kế hoạch đầu tư công năm 2024   Tải về 
14 Báo cáo kết quả thực hiện các “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023”.   Tải về
  Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện các “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023”.   Tải về
15 Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023”.   Tải về
  Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023”.   Tải về
16 Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”.   Tải về
  Phụ lục Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”.   Tải về
17 Tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2024.   Tải về
  Phụ lục về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2024.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2024.   Tải về
18 Tờ trình về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024.   Tải về
  Phụ lục về dự toán phân khai thu ngân sách cấp xã 2024 kèm theo Tờ trình về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024 của UBND huyện   Tải về
  Các phụ lục kèm theo Tờ trình về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024.   Tải về
  Biểu dự toán 2024 kèm theo Tờ trình của UBND tỉnh Kon Tum   Tải về
19 Tờ trình của UBND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2024.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Tờ trình của UBND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2024.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2024.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2024   Tải về
20 Tờ trình về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện ĐăkTô.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Tờ trình của UBND huyện về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện ĐăkTô.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện ĐăkTô.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện ĐăkTô.   Tải về
21
Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô.
 
  Tải về
  Phụ lục kèm theo Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô   Tải về
  Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô   Tải về
22 Tờ trình của UBND huyện về việc thông qua nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô đến năm 2040.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện việc thông qua nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô đến năm 2040.   Tải về
23 Tờ trình của UBND huyện về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040   Tải về
24 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Tô năm 2024.   Tải về
  Phụ lục 01: Phân bổ diện tích các loại đất năm 2024 huyện Đăk Tô
 
  Tải về
  Phụ lục 02: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Tô   Tải về
  Phụ lục 03: Kế hoạch thu hồi đất năm 2024 huyện Đăk Tô.   Tải về
  Phụ lục 04: Kế hoạc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024   Tải về
  Phụ lục 05: Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2024   Tải về
25 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Tờ trình 84/TTr-UBND về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023.   Tải về
  Phụ lục kèm theo thảo Nghị quyết về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023.   Tải về
26 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô.   Tải về
  Phụ lục kèm theo Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô.   Tải về
  Phụ lục kèm Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô.   Tải về
27 Tờ trình về bổ sung dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Đăk Tô.   Tải về
  Dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Đăk Tô.   Tải về
IV

VĂN BẢN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN

   
1 Báo cáo công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.   Tải về
2 Báo cáo công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện.   Tải về
1 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024.   Tải về
2 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ ngân sách huyện năm 2024.   Tải về
3 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024.   Tải về
4 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo kết quả thực hiện các “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023”.   Tải về
5 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023”.   Tải về
7 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2024.   Đang cập nhật
8 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024.   Tải về
9 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024.   Tải về
10 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện ĐăkTô.   Tải về
11 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô.   Tải về
12 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô đến năm 2040.   Tải về
13 Báo cáo thẩm tra đối với 22. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040   Tải về
14 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Tô năm 2024.   Tải về
15 Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV   Tải về
1 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo công tác của UBND huyện năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.   Tải về
2 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.   Tải về
3 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.   Tải về
 
4 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.   Tải về
5 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.   Tải về
6 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của các ngành Kiểm sát, Toà án và Thi hành án Dân sự huyện của Ban Pháp chế HĐND huyện.    
  Báo cáo thẩm tra đối với công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Toà án nhân dân huyện   Tải về
  Báo cáo thẩm tra đối với công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân huyện   Tải về
  Báo cáo thẩm tra đối với công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện   Tải về
7 Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV   Tải về
V VĂN BẢN CỦA CÁC NGÀNH    
1 Báo cáo công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện.   Tải về
2 Báo cáo công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.   Tải về
3 Báo cáo công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.   Tải về
4 Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ở địa phương năm 2023.   Tải về
5 Báo cáo công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện.    
 
Tải về
BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:914

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

794577 Tổng số người truy cập: 653 Số người online:
TNC Phát triển: