Tin Kinh tế - Xã hội

KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22-11-2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN CẢNH
Thực hiện nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 12-3-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Công văn số 272-CV/HU ngày 28-6-2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Tô về việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đảng ủy xã Tân Cảnh đã xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy địa phương mình. Ban hành công văn số 30-CV/ĐU ngày 13/7/2017 về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, yêu cầu UBMTTQVN, UBND, các tổ chức chính trị xã hội, các chi bộ thôn, làng và các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách khu dân cư tổ chức triển khai các nội dung của Chỉ thị 40-CT/TW.

Đối với UBND đã bám sát nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban đại diện HĐQT.NHCSXH huyện, kịp thời kiện toàn Ban giảm nghèo đảm bảo hoạt động hiệu quả, bố trí Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT.NHCSXH cấp huyện, chỉ đạo thôn trưởng các thôn tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động tín dụng chính sách trong việc nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, nhất là quan tâm bố trí về địa điểm, thời gian, an ninh, an toàn đối với các buổi giao dịch hàng tháng tại trụ sở UBND xã của Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; kiểm tra việc sử dụng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại, lồng ghép các mô hình, chương trình dự án phát triển kinh tế trên địa bàn với hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả. Điều này góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao hiệu quả giám sát.

Ngoài ra, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác xã đã nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt nội dung công việc ủy thác, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND xã trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc sử dụng vốn của người vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, thường xuyên tham gia giao ban với Ngân hàng Chính sách xã hội để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tăng cường củng cố hoạt động của Tổ tiết kiệm và Vay vốn; phối hợp lồng ghép chuyển giao khoa học, kỹ thuật cùng với giải ngân nguồn vốn vay giúp bà con biết cách đầu tư, tổ chức kinh doanh phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Nhờ vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xã hội tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách.

Kết quả thực hiện tín dụng chính sách từ năm 2014 đến ngày 30/6/2019, doanh số cho vay đạt 76.879 triệu đồng với 2.460 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh, doanh số thu nợ đạt 45.394 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 61.138 triệu đồng, tăng 25.079 triệu đồng, tỷ lệ tăng 70%, nợ quá hạn luôn được kiểm soát chiếm tỷ lệ 0,03% so với tổng dư nợ, xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan gây ra được kịp thời, kết quả xóa nợ 99 triệu đồng, với 06 hộ vay vốn, khoanh nợ 75 triệu đồng, với 05 hộ vay vốn. Trong cơ cấu dư nợ có 13 chương trình tín dụng chính sách có dư nợ lớn gồm cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo, giải quyết việc làm và cho vay học sinh sinh viên. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua cá nhân, tổ chức, Tổ TK&VV đạt gần 1.515 tỷ đồng, tăng 979 triệu đồng, có 23 Tổ tiết kiệm và Vay vốn hoạt động, đánh giá đạt loại tốt khá, có hơn 70 cán bộ từ cấp Tổ TK&VV đến cấp thôn, xã tham gia hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đã được chuyển tải tới 100% thôn, làng, bình quân dư nợ đạt trên 40 triệu đồng/hộ; giúp cho 122 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; số lao động được thu hút, tạo công ăn việc làm cho 80 lao động có việc làm mới; 40 học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập; 1.684 công trình nước sạch và vệ sinh mà hộ dân được cải thiện chất lượng cuộc sống qua chương trình cho vay NS&VSMTNT; 54 số lượt hộ ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh. Kết quả góp phần quan trọng làm giảm tỷ lệ hộ nghèo tại xã xuống còn 4,61%, hộ cận nghèo còn 4,55 % thời điểm 31/12/2018.

Tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của xã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.

                                                                                                                                                                 Nguyễn Văn Toàn - NHCSXH huyện

 


DANH SÁCH TIN BÀI