CÔNG DÂN

Tin trong huyện

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2016-2017
Ngày 23/12/2016, UBND huyện Đăk Tô ban hành Thông báo số 81/TB-UBND về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2016-2017.


Căn cứ Công văn số 2915/UBND-TH, ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Tô, năm học 2016-2017;          Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2016-2017,

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2016-2017 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG         

Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu, gồm các vị trí tuyển dụng như sau:

1. Giáo viên Mầm non hạng IV: 13 chỉ tiêu

2. Giáo viên Tiểu học hạng IV: 09 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên đa môn : 03; giáo viên Tin học: 03; giáo viên Tiếng Anh: 02; giáo viên Thể dục: 01.

3. Giáo viên THCS hạng III: 04 chỉ tiêu; thuộc các chuyên ngành: Mỹ thuật: 01, Ngữ văn 02, Toán: 01

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN NGƯỜI DỰ TUYỂN:

1. Tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Thông tư Liên tịch số 20/2015-TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 14/9/2015; Thông tư Liên tịch số 21/2015-TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư Liên tịch số 22/2015-TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở công lập;

+ Đáp ứng đủ các điều khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

+ Đối với giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học yêu cầu có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 (B2) đối với người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh; bậc 5 (C1) đối với người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh nghề nghiệp:

a) Giáo viên Mầm non hạng IV:

+ Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông.

b) Giáo viên Tiểu học hạng IV:

* Giáo viên Tiểu học đa môn:

+ Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Tiểu học trở lên

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông.

*Giáo viên môn Tin học:

+ Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Tin học hoặc trình độ tương đương trở lên; có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với thí sinh có chuyên ngành đào tạo không phải sư phạm.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT.

*Giáo viên môn Tiếng Anh

+ Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Tiếng Anh trở lên.

+ Có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông.

Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 (B2) đối với người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh; bậc 5 (C1) đối với người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh.

*Giáo viên môn Thể dục:

+ Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm thể dục, Cao đẳng giáo dục thể chất hoặc trình độ tương đương trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với thí sinh có chuyên ngành đào tạo không phải sư phạm.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông.

c) Giáo viên THCS hạng III:

*Giáo viên môn Mỹ thuật:

+ Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật trở lên.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông.

*Giáo viên môn Ngữ văn:

+ Tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ văn trở lên.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông.

*Giáo viên môn Toán:

+ Tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán trở lên.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông.

*Ghi chú:

Về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, thực hiện theo văn bản số 6089/BGDĐT-GDTX, ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về chứng chỉ tin học: Thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

Xét tuyển bằng hình thức xét kết quả học tập và kiểm tra sát hạch (soạn giáo án), cụ thể như sau:

1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

2. Kiểm tra sát hạch thông qua đánh giá năng lực soạn giáo án theo yêu cầu của vị trí cần tuyển. Cụ thể:

* Đối với giáo viên mầm non: Soạn giáo án môn làm quen với Toán hoặc làm quen Văn học, làm quen chữ cái.

* Đối với với giáo viên Tiểu học:

- Giáo viên Tiểu học môn chuyên ngành: Soạn giáo án theo môn đăng ký dự tuyển.

- Đối với giáo viên Tiểu học đa môn: Soạn giáo án môn Tiếng Việt hoặc môn Toán.

* Đối với giáo viên Trung học cơ sở: Soạn giáo án theo môn đăng ký dự tuyển.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Cách tính điểm:

1.1.Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp:

- Điểm học tập (ĐHT) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp (ĐTN) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ hoặc bảng điểm chỉ có điểm trung bình chung học tập thì điểm trung bình chung học tập được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Trường hợp bảng điểm vừa có điểm trung bình chung học tập, vừa có điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn, nhưng điểm trung bình chung học tập toàn khoá đã bao gồm điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn thì chỉ lấy điểm trung bình chung học tập toàn khoá quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2 (tránh tình trạng điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn được tính 2 lần).

1.2. Điểm kiểm tra, sát hạch soạn giáo án (ĐSH) được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

* Tổng điểm xét tuyển (TĐXT): Là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm sát hạch tính theo quy định: TĐXT = ĐHT+ĐTN+ (ĐSH x 2)

Lưu ý: Nếu người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì phải có bảng điểm được quy đổi ra thang điểm 10 có xác nhận của cơ sở đào tạo. Trường hợp bảng điểm của thí sinh dự tuyển không có điểm trung bình chung thì thí sinh phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đề nghị được cung cấp giấy xác nhận điểm trung bình chung học tập để làm hồ sơ dự tuyển.

2. Cách xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm sát hạch mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người có điểm sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm sát hạch bằng nhau thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sỹ;

+ Con thương binh (không phải thương binh nặng);

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi  từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định thì người đứng đầu cơ quan được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Quy chế và Nội quy xét tuyển.

Thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG:

1. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực từng nội dung, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và được cấp có thẩm quyền xác

nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Bản sao giấy khai sinh (không nhận bản phô tô được chứng thực);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (được kết luận đủ sức khỏe công tác và không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016);

- Bản sao học bạ hoặc bảng điểm chứng thực có ghi điểm trung bình chung toàn khóa học (nếu bảng điểm hoặc học bạ không ghi điểm trung bình toàn khóa thì phải có điểm trung bình chung học tập và điểm tốt nghiệp);

- Bản sao sổ hộ khẩu;

- Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có);

- 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;

- 02 ảnh thẻ (4 x 6).

Các loại giấy tờ trên đây phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ quy định.

* Hồ sơ dự tuyển phát hành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô.

2. Thời gian, thời hạn, địa điểm tổ chức xét tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/12/2016 đến hết ngày 19/01/2017.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô; địa chỉ: số135 Nguyễn Văn Cừ - Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô)

Thời gian tổ chức sát hạch: Dự kiến Ngày 15/02/2017.

3. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20/10/2010 của Bộ Tài Chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. (Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng sẽ thông báo mức thu phí xét tuyển sau).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Thông báo này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô  chịu trách nhiệm tổ chức xét tuyển theo đúng quy định.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 của UBND huyện Đăk Tô./.