Tin trong huyện

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện năm 2020
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Tô năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa – Thông tin năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG 

1. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng ứng với từng vị trí việc làm:

06 vị trí.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển:

06 vị trí, trong đó:

- Biên tập viên hạng III (Mã số V.11.01.03): 01 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật viên hạng IV (Mã số V.11.11.34): 01 chỉ tiêu;

- Huấn luyện viên hạng III (Mã số V.10.01.03): 01 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật viên hạng IV (Mã số V.11.09.26): 01 chỉ tiêu;

- Hướng dẫn viên văn hóa hạng III (Mã số V.10.07.23): 01 chỉ tiêu;

- Kế toán viên trung cấp (Mã số 06.032): 01 chỉ tiêu.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện tiêu chuẩn chung:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể từng vị trí việc làm:

Được quy định tại Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và mô tả từng vị trí việc làm ban hành kèm theo.

II. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 28/12/2020 đến ngày 28/01/2021 (theo mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo):

- Địa điểm: Bộ phận Một cửa, số 217 Lê Duẩn, Khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức: Phỏng vấn.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: 100 điểm.

* Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

2. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Huyện Đăk Tô

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục IV Thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục V Thông báo này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển lần sau.

(Tùy theo tình hình cụ thể, Hội đồng tuyển dụng có thể điều chỉnh về thời gian, địa điểm cho phù hợp).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa – Thông tin năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI