Tin trong huyện

UBND huyện Đăk Tô đề nghị đánh giá, xếp hạng và công nhận thêm sản phẩm OCOP huyện Đăk Tô năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 16/11/2020 của Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum về việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2020, trong ngày 19/11/2020, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Đăk Tô đã tổ chức đánh giá, chấm điểm đối với 03 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2020 (lần thứ Hai) trên địa bàn huyện.

Kết quả tổ chức đánh giá, chấm điểm, sản phẩm Nếp cái hoa vàng DATO của Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên có mã số sản phẩm 62-612-03-2020, điểm trung bình qua đánh giá là 70,44 điểm, xếp hạng 04 sao; sản phẩm Hạt Mắc ca sấy nứt của Công ty TNHH MAC CA HD có mã số sản phẩm 62-612-04-2020, điểm trung bình qua đánh giá là 76,5 điểm, xếp hạng 04 sao; sản phẩm Cao sâm Phượng Hoàng của Hợp tác xã Phượng Hoàng Tân Cảnh có mã số sản phẩm 62-612-05-2020, điểm trung bình qua đánh giá 70,75 điểm, xếp hạng 04 sao.

Sản phẩm trà khổ qua rừng của Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên đã được xếp hạng 3 sao trong đầu năm 2020.

Sau khi tổ chức đánh giá, căn cứ quy định tại điểm 2, Điều 1, Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm; Phụ lục số 01 kèo theo Quyết định số 781/QĐ-TTg, ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu một số tiêu chí cần đạt tối thiểu trong đánh giá, phân hạng, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành văn bản đề nghị Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá, xếp hạng và cấp giấy công nhận sản phẩm OCOP huyện Đăk Tô năm 2020 (lần thứ hai) đối với các sản phẩm: Nếp cái hoa vàng DATO, Hạt Mắc ca sấy nứt và sản phẩm Cao sâm Phượng Hoàng.

Nếu được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng và cấp giấy công nhận sản phẩm OCOP đối với 03 sản phẩm đề nghị lần này, huyện Đăk Tô sẽ có 08 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP sau 05 sản phẩm đã được chứng nhận 3 sao (03 sản phẩm khổ qua rừng, trà khổ qua rừng và trà sâm dây Ngọc Linh DATO của Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên; 01 sản phẩm Cà phê sạch nguyên chất Rạng Đông của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ thương mại Rạng Đông; 01 sản phẩm Trà Sâm dây Ngọc Linh Lâm Thịnh của Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ Lâm Thịnh).

HẢI NAM - Văn phòng HĐND và UBND huyện


DANH SÁCH TIN BÀI