Tin trong huyện

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 30 năm 2019
Sáng ngày 21/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 30 năm 2019. Đến dự có đồng chí Phạm Như Tứ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện ủy và đông đủ các đồng chí đảng viên mới được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian dự bị hiện đang công tác và sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh buổi khai giảng lớp bồi dưỡng lỹ luận chính trị cho đảng viên mới khóa 30

Trong thời gian tham lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mac - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam;  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng;  Xây dựng Đảng về đạo đức; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, can người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; và chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được tổ chức học tập từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019./.

NGUYỆT HẰNG - Trung tâm VHTTDL&TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI