Tin trong huyện

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Tô tổ chức đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2020
Ngày 21/07/2020, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý II năm 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng năm 2020. Đồng chí Bùi Tiến Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp và 21 thành viên Ban Đại diện tham dự.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid - 19 trong thời gian dài, nhưng huyện Đăk Tô đã cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động tham mưu Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30/6/2020 đạt 301.429 triệu đồng, tăng 17.301 triệu đồng so với cuối năm 2019, với hơn 6.253 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn còn dư nợ; tỷ lệ nợ quá hạn không đáng kể; nhu cầu của nhân dân về cơ bản được đáp ứng kịp thời.

Sau khi nghe ý kiến tham gia, phát biểu của các thành phần tham dự họp, đồng chí Bùi Tiến Lý yêu cầu:

Trong 06 tháng cuối năm 2020, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW; Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 12/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành tốt các chỉ tiêu tín dụng được giao; thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, tình hình sử dụng vốn, hiệu quả nguồn vốn vay; thực hiện tốt công tác xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan gây ra được kịp thời… Trong đó:

- Đối với thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là trưởng đầu ngành chuyên môn huyện: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực theo dõi để có chính sách lồng ghép làm việc với chính quyền các xã, thị trấn các nội dung liên quan với ngành, phát huy tinh thần trách nhiệm tham mưu Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện các giải pháp liên quan đến ngành.

- Đối với Ban giảm nghèo, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế, có giải pháp xử lý, giải quyết các trường hợp nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng; xây dựng phương án huy động tiền gửi tiết kiệm, lồng ghép nguồn vốn vay với các mô hình dự án phát triển kinh tế... để xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế của địa phương. Tiếp tục tham mưu cấp chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn nhằm thống nhất hoạt động của các ngành, mặt trận và đoàn thể ở địa phương. Ngoài ra, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với tư cách Trưởng Ban giảm nghèo xã, thị trấn phải củng cố, kiện toàn kịp thời các thành viên khi có sự thay đổi để đảm bảo hoạt động của Ban giảm nghèo, từ đó phát huy hiệu quả chính sách giảm nghèo của xã, thị trấn…

- Đối với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác: Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp hội cơ sở thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền; phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện nhiệm vụ ủy thác. Quan tâm đến công tác kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

- Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp có thẩm quyền, chỉ đạo của Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, kịp thời thông tin đến các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các đơn vị liên quan nắm bắt được các chương trình tín dụng chính sách mới, quy trình cho vay, đối tượng vay vốn, lãi suất vay, điều kiện vay vốn... mà Chính phủ ban hành để tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân.

Đồng chí Bùi Tiến Lý trao giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng chính sách năm 2019.

Kết thúc phiên họp, đồng chí Bùi Tiến Lý, Phó chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thay mặt Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trao Giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Hoàng Thị Thu Trâm - NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI