CÔNG DÂN

Thông tin tuyên truyền

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền của công dân về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh và là cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân phục vụ việc cấp, quản lý, kiểm soát và sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh.

Để Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện biết, nắm bắt, góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho công dân nhưng cũng là công cụ đắc lực giúp cho việc thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh được thuận lợi, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô đăng tải toàn văn Luật để Nhân dân và cán bộ, công chức, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện biết.

Toàn văn Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được đăng tại đây.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN