TÀI LIỆU HỌP, TÀI LIỆU KỲ HỌP

Tài liệu kỳ họp thứ 9

Nghị quyết số 118/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020

Bấm vào đây để tải về./.