TÀI LIỆU HỌP, TÀI LIỆU KỲ HỌP

Tài liệu kỳ họp thứ 9

Nghị quyết số 116/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

Bấm vào đây để tải về./.