Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu phiên họp UBND tỉnh (trực tuyến) thường kỳ tháng 6/2019
Căn cứ Thông báo số 271/TB-UBND, ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum, UBND huyện kính mời lãnh đạo các cơ quan,đơn vị tham dự phiên họp (trực tuyến) Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019

UBND huyện đăng tài liệu phiên họp UBND tỉnh (trực tuyến) thường kỳ tháng 6/2019 để các đồng chí tham dự tải về, nghiên cứu trước (Bấm vào đây để tải về).