TÀI LIỆU HỌP, TÀI LIỆU KỲ HỌP

Tài liệu kỳ họp thứ 8

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

Bấm vào đây để tải về./.