DOANH NGHIỆP

Quy hoạch phát triển KTXH

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT, ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trương của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1774/UBND-KTTH ngày 12/8/2015, UBND huyện Đăk Tô tiến hành lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY HOẠCH

Đăk Tô là huyện miền núi và vùng cao, nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, gồm 8 xã và 1 thị trấn với diện tích tự nhiên 50.870,31 ha chiếm 5,29% diện tích toàn tỉnh, dân số trung bình năm 2016 có 44.648 người chiếm 8,8% dân số toàn tỉnh. Trong giai đoạn 10-20 năm tới, đất nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum và huyện Đăk Tô nói riêng sẽ bước vào một giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mới với nhiều cơ hội cũng như khó khăn do quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Thực hiện chiến lược phát triển của đất nước, định hướng phát triển của khu vực Tây Nguyên, của tỉnh Kon Tum thì việc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô là rất cần thiết nhằm khai thác, sử dụng tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển huyện một cách hiệu quả và bền vững.

II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

- Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định một số vấn đề về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020;

- Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 17/04/2013 của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 21/04/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Đăk Tô;

- Các Đề án, quy hoạch liên quan như Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và các đề án khác có liên quan.

- Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020 và Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020;

- Công văn số 1774/UBND-KTTH ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh giai đoạn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tu Mơ Rông và Đăk Tô;

- Công văn số 842/SKHĐT-TH ngày 20/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giai đoạn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô và huyện Đăk Tô;

- Biên bản số 02/BBTĐ ngày 30/9/2014 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

III. PHẠM VI, THỜI KỲ QUY HOẠCH

1. Phạm vi quy hoạch: Toàn huyện Đăk Tô, bao gồm thị trấn Đăk Tô và 8 xã: Diên Bình, Pô Kô, Kon Đào, Tân Cảnh, Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, Văn Lem và Đăk Trăm.

2. Thời kỳ quy hoạch: 14 năm (2017-2030).

IV. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT CỦA QUY HOẠCH

1. Mục tiêu

Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng phát triển nhanh và bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó có phân kỳ phát triển đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030. Đề xuất các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện quy hoạch huyện có tính tới bối cảnh hội nhập quốc tế, các mối liên kết giữa khu vực, các huyện lân cận.

2. Yêu cầu

- Quy hoạch huyện Đăk Tô phải dựa trên các cơ sở pháp lý, có cơ sở khoa học; việc luận chứng phát triển phải dựa trên các thông tin, số liệu, tư liệu có độ tin cậy.

- Coi trọng tác động của các yếu tố thị trường, tính tới đòi hỏi và yêu cầu của bối cảnh hội nhập quốc tế .

- Phải có sự phù hợp với nhiệm vụ cơ bản của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về mục tiêu, các ngành mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực, các công trình trọng điểm; phải đảm bảo tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, bước đi, thứ tự ưu tiên và về khả năng đáp ứng nguồn lực cho quy hoạch phát triển; đề xuất được các giải pháp thực hiện quy hoạch, các biện pháp quản lý thực hiện quy hoạch huyện Đăk Tô.

- Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phải thể hiện được các nội dung đã quy định tại Điều 22 của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 và phù hợp với đặc điểm, vị trí, vai trò của huyện trong tổng thể của tỉnh.

3. Các vấn đề chính cần giải quyết

- Thừa kế toàn nội dung của Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2020 (đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp huyện thẩm định tại Biên bản số 02/BBTĐ ngày 30/9/2014) để đưa vào quy hoạch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Trên cơ sở Chiến lược phát triển của cả nước, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của vùng Tây Nguyên, của tỉnh, các chính sách phát triển của chính phủ; đồng thời khai thác tiềm năng, nguồn lực của huyện tiến hành quy hoạch huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

V. CÁC NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH

Phân tích và cụ thể hóa nội dung chủ yếu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện quy định tại Điều 22, Nghị định 92/2006/NĐ-CP.

Bố cục của quy hoạch gồm 4 phần:

- Phần thứ nhất: Tiềm năng, thế mạnh, lợi thế.

- Phần thứ hai: Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Phần thứ ba: Dự báo ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Phần thứ tư: Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Phần thứ năm: Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch.

Nội dung chi tiết của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề nghị xem tại đây./.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN ĐĂK TÔ