CÔNG DÂN

Công khai ngân sách

Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 16/01/2019 của UBND huyện Đăk Tô về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Đăk Tô
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định của pháp luật về công bố công khai ngân sách, UBND huyện Đăk Tô công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Đăk Tô để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, giám sát việc thực hiện. Nội dung công khai cụ thể như sau:

 

Những nội dung khác có các biểu mẫu kèm theo, tải tại đây./.