CÔNG DÂN

Thông báo

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2019
Ngày 24/9/2019, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019

Mục đích của Kế hoạch nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp; tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá nhằm hình thành khu đô thị mới, các khu dân cư tập trung ở nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô và quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã Tân Cảnh và Kon Đào.

Theo Kế hoạch, năm 2019 UBND huyện sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Đăk Tô, xã Tân Cảnh, xã Diên Bình và Xã Kon Đào. Để triển khai thực hiện, UBND huyện đề ra 07 giải pháp chính như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất ở và đấu giá đất có mục đích thương mại – dịch vụ, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng, hình thành khu đô thị mới, khu dân cư tập trung theo đúng quy định hiện hành.

2. Chỉ đạo giải phóng mặt bằng đối với các khu vực dự kiến đấu giá năm 2019 để đảm bảo quỹ đất sạch khi đưa vào đấu giá; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tại các khu vực dự kiến đấu giá đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đấu giá đất.

3. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các đơn vị được giao quản lý quỹ đất phải đảm bảo rõ ràng về ranh giới không có tranh chấp, vướng mắc đất đai và tài sản trên đất; tiến hành xây dựng phương án đấu giá QSD đất làm cơ sở thẩm định và phê duyệt. Căn cứ vào phương án đấu giá QSD đất được phê duyệt, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất trình phòng Tài nguyên - Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện thẩm định và phê duyệt quyết định đấu giá QSD đất.

4. Tập trung chỉ đạo công tác đấu giá QSD đất thực hiện theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, nhất là chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo hạn chế tối đa tình trạng thông đồng (cò đất), dìm giá hoặc những vi phạm khác trong công tác đấu giá QSD đất, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và đáp ứng được nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thật sự khi tham gia đấu giá QSD đất.

5. Giám sát chặt chẽ công tác tổ chức đấu giá QSD đất của các đơn vị tư vấn thực hiện đấu giá để đảm công tác đấu giá QSD đất được thực hiện một cách công khai, minh bạch, trung thực, khách quan và đúng các quy định pháp luật hiện hành.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thông tin đấu giá QSD đất để đông đảo nhân dân, doanh nghiệp biết và tham gia đấu giá.

7. Thành lập Tổ giám sát và phân công nhiệm vụ để giám sát việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND huyện giao 10 nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, trong đó:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai đấu giá quyền sử dụng đất):

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra;

- Nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện các biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất;

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn: Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, thị trấn Đăk Tô, phòng Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất ở và đấu giá đất thương mại, lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo đúng trình tự theo các quy định hiện hành;

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn: Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, thị trấn Đăk Tô, phòng Tài nguyên - Môi trường xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt;

- Có trách nhiệm xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ đất được giao quản lý, trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt;

- Thực hiện các thủ tục xác định giá đất, điều chỉnh chỉnh giá đất và giá khởi điểm của thửa đất đấu giá để tham mưu trình Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt;

- Tổ chức lựa chọn và ký kết hợp đồng thuê đơn vị có năng lực và kinh nghiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá mời đầy đủ các thành phần có liên quan theo quy định đến tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

- Lập hồ sơ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gửi Phòng Tài nguyên - Môi trường để tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, các khoản chi phí cần thanh toán để phục vụ cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt để chi trả theo đúng các quy định của pháp luật;

- Bàn giao hồ sơ hoàn thành việc đấu giá, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá;

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia thực hiện bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá theo đúng quy định.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn: Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, thị trấn Đăk Tô, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xây dựng phương án đấu giá đất quyền sử dụng đất;

- Thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất của các đơn vị được giao quản lý sử dụng đất trên địa bàn, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

- Trên cơ sở hồ sơ các thửa đất đấu giá do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật thực hiện thẩm định làm cơ sở để tham mưu UBND huyện phê duyệt quyết định đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn;

- Cử đại diện tham dự, giám sát việc việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

- Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, tham mưu UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá;

- Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đăk Tô (trực thuộc Sở  Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum ) thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt, bố trí kinh phí để chi trả các khoản chi phí có liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất;

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện về thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

- Cử cán bộ tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn: Diên Bình, Kon Đào, Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô, kiểm tra quy hoạch và hiện trạng các thửa đất, các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật trên đất... khi có yêu cầu phối hợp và chịu trách nhiệm chính trong việc xác nhận việc phù hợp với quy hoạch xây dựng đối với các thửa đất đưa ra đấu giá;

- Thẩm định dự toán phân lô, đóng cọc, san dọn mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham gia thực hiện bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá.

5. Phòng Tư pháp: Có trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật về công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến đấu giá QSD đất.

6. Công an huyện: Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn: Diên Bình, Kon Đào, Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô tăng cường công tác giám sát và đảm bảo bảo an ninh trật tự tại các phiên đấu giá QSD đất và hoạt động của đơn vị bán đấu giá, không để xảy ra tình trạng thông đồng (cò đất), dìm giá, tiêu cực trong việc đấu giá QSD đất.

7. Chi Cục Thuế huyện: Có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định của pháp luật cho người đã trúng đấu giá.

8. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Tô:

- Có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã, thị trấn: Diên Bình, Kon Đào, Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô trong việc xác định, phân lô cắm mốc ranh giới các thửa đất đưa ra đấu giá ngoài thực địa;

- Cung cấp thông tin địa chính; trích lục bản đồ địa chính, bản đồ phân lô cắm mốc hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá (nếu có);

- Sau khi nhận hồ sơ đấu giá và chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, tổ chức in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Phòng Tài nguyên môi trường thẩm định, trình UBND huyện kí duyệt; trao giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá; thu phí lệ phí theo quy định;

- Phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng tham gia thực hiện bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá;

- Thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

9. Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện: Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tổ chức đấu giá làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện và các xã, thị trấn, Trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện về các thông tin có liên quan đến công tác đấu giá, phương án và các thông tin cụ thể của từng phiên đấu giá.

10. UBND các xã, thị trấn: Diên Bình, Kon Đào, Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô:

- Có trách nhiệm xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 6, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP. Đồng thời chủ trì tổ chức phương án giải phóng mặt bằng (nếu có) trước khi đưa ra đấu giá;

- Bàn giao quỹ đất sạch (về vị trí, ranh giới, tứ cận, đã được GPMB) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng để tổ chức phân lô đấu giá;

- Ban hành thông báo, lập biên bản yêu cầu các trường hợp đang lấn chiếm, sử dụng đất trên diện tích đất dự kiến đấu giá QSD đất tận thu cây cối, hoa màu để bàn giao lại mặt bằng trước khi triển khai các nội dung có liên quan đến công tác đấu giá. Đảm bảo diện tích đất dự kiến lập phương án đấu giá QSD đất có nguồn gốc rõ ràng, không có tranh chấp;

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tiến hành phân lô, cắm mốc ngoài thực địa, chịu trách nhiệm trước UBND huyện về hồ sơ của các thửa đất đấu giá (hiện trạng, thông tin quy hoạch, tính pháp lý của thửa đất) trước khi tổ chức đấu giá;

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

(Nội dung chi tiết của Kế hoạch xem tại đây).

HẢI NAM - Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô