CÔNG DÂN

Thông báo

Đăng kí nhu cầu sử dụng đất để phục vụ công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Tô
Thực hiện Thông báo số 127/TB-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Đăk Tô về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để phục vụ công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Tô.

Bấm vào đây để xem Thông báo hoặc tải về/./

Bấm vào đây để xem Biểu đăng kí kèm theo hoặc tải về./.