CÔNG DÂN

Thông báo

Công bố danh sách xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Tô
Thực hiện Thông báo số 39/TB-UBND, ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Đăk Tô công bố danh sách xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Tô, như sau:

I. DANH SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

II. DANH SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

Không có./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN