banner
Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2022/NQ-HĐND 20/4/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
221/NQ-HĐND 1/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đăk Tô
179/2021/NQ-HĐND 22/4/2021 Thông qua Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Tô
124/2020/NQ-HĐND 5/3/2020 Về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
106/2019/NQ-HĐND 22/7/2019 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND, ngày 23/7/2013 của Hội đồng nhân dân huyện ban hành
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
504027 Tổng số người truy cập: 602 Số người online:
TNC Phát triển: