Tin trong huyện

Triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021
Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện được tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, ngày 31/12/2020, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2021 để chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác cải cách hành chính

Kế hoạch của UBND huyện xác định 19 chỉ tiêu cụ thể, trong đó:

- 70% cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và các xã, thị trấn được kiểm tra cải cách hành chính;

- 100% lãnh đạo cấp Phòng và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định;

- 100% văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành trong năm  được triển khai kịp thời;

- 100% văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp phát hiện qua rà soát, kiểm tra được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý;

- Thực hiện đầy đủ 03 hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật) và ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo thẩm quyền;

- 100% thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện được công khai, niêm yết kịp thời;

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

- 100% phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý;

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện được công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện;

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

- 100% cơ quan, đơn vị công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành trên Cổng dịch vụ công của tỉnh;

- 100% cơ quan, tổ chức hành chính của huyện thực hiện đúng việc bố trí công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm;

- 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng việc bố trí viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm;

- 100% văn bản không mật được trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đạt tối thiểu 90%;

- 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2021 đều đạt hoặc vượt;

- 80% hồ sơ công việc cấp huyện, 60% hồ sơ công việc tại cấp xã (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) được xử lý trên môi trường mạng;

- 100% các cơ quan, đơn vị ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước;

- 100% Phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn áp dụng, duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Kế hoạch, UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; căn cứ các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị; phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã phân công cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn huyện; tổ chức đánh giá kết quả cải cách hành chính hằng năm đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra đột xuất cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Trực tiếp theo dõi, tham mưu, chịu trách nhiệm về kết quả các chỉ số thành phần của Chỉ số Cải cách hành chính "Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính", "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước", "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức". Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân huyện các vấn đề vướng mắc phát sinh và cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nhiệm vụ được giao để có biện pháp chỉ đạo, xử lý.

Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách thể chế; trực tiếp theo dõi, tham mưu, chịu trách nhiệm về kết quả các chỉ số thành phần "Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại huyện" thuộc Chỉ số cải cách hành chính của huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trực tiếp theo dõi, tham mưu, chịu trách nhiệm về kết quả các chỉ số thành phần "Cải cách thủ tục hành chính" thuộc Chỉ số cải cách hành chính của huyện. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; trực tiếp theo dõi, tham mưu, chịu trách nhiệm về kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần về "hiện đại hóa nền hành chính" thuộc Chỉ số cải cách hành chính của huyện.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác cải cách tài chính công. Trực tiếp theo dõi, tham mưu, chịu trách nhiệm về kết quả chỉ số thành phần "Cải cách tài chính công" thuộc Chỉ số cải cách hành chính của huyện. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập, sử dụng dự toán và thanh, quyết toán kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp, giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện; thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân huyện giao. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh của huyện.

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội để phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất luợng các chương trình, chuyên mục về cải cách hành chính phát trên sóng Truyền thanh và Truyền hình huyện.

HẢI NAM – Văn phòng HĐND và UBND huyện


DANH SÁCH TIN BÀI