Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch trực tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình tiếp công dân,

Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô, nội dung chi tiết như sau:

Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô thông báo để Nhân dân trên địa bàn huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thuận tiện liên hệ.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI