Tin trong huyện

Huyện Đăk Tô tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019
Nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh) tham gia Chương trình OCOP (Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm) đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Vừa qua, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Đăk Tô đã tổ chức đánh giá, chấm điểm sản phẩm. Tham dự có đồng chí Bùi Tiến Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP huyện, các thành viên Hội đồng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP.

Hội đồng đã tiến hành đánh giá 05 sản phẩm, gồm: Sản phẩm cà phê rang xay, đóng gói của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Thương mại Rạng Đông. 03 sản phẩm: Trà khổ qua rừng DATO; sản phẩm Sâm Dây Ngọc Linh và sản phẩm Khổ qua rừng đóng gói của Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên; sản phẩm Hồ tiêu xã Diên Bình của Hợp tác xã Tiến Đạt. Nội dung đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng cho từng sản phẩm.

Bên cạnh chấm điểm các tiêu chí theo quy định, thành viên Hội đồng đánh giá cũng đã nhận xét, đánh giá kết quả sản phẩm OCOP công tâm, khách quan, công bằng, đúng quy định. Kết quả, có 3/5 sản phẩm được công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP huyện đó là: Sản phẩm cà phê rang xay của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Thương mại Rạng Đông và 02 sản phẩm của Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên là trà khổ qua rừng DATO và sản phẩm khổ qua rừng đóng gói. 

Thông qua đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, đã khuyến khích và tạo động lực cho các tổ chức kinh tế khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm. Triển khai thực hiện phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh của địa phương, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

NGUYỆT HẰNG - TRUNG TÂM VHTTDL&TT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI