TÀI LIỆU HỌP, TÀI LIỆU KỲ HỌP

Tài liệu kỳ họp thứ 8

Nghị quyết số 100/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bấm vào đây để tải về./.