Tài liệu kỳ họp thứ 11

Tài liệu kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Thực hiện Thông báo số 62/TB-HĐND, ngày 19/10/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, Trang Thông tin điện tử huyện đăng tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 để các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan tải tài liệu về nghiên cứu, sử dụng.
 
(Bấm vào các liên kết dưới đây để xem, tải về các tài liệu tương ứng).
 

I. CÁC NỘI DUNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

1. Thông báo số 62/TB-HĐND, ngày 19/10/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII.

2. Báo cáo số 258/BC-HĐND, ngày 21/8/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Báo cáo số 261/BC-HĐND, ngày 20/11/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Báo cáo số 271/BC-HĐND, ngày 10/12/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về tình hình công tác năm 2020 và chương trình công tác 06 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND huyện.

5. Báo cáo số 272/BC-HĐND, ngày 10/12/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIII.

6.1. Tờ trình số 60/TTr-HĐND, ngày 10/12/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 06 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô.

6.2. Dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 06 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô (có Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 06 tháng đầu năm 2021 kèm theo).

7.1. Tờ trình số 61/TTr-HĐND, ngày 11/12/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về việc đề nghị phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021.

7.2. Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

8. Tờ trình số 62/TTr-HĐND, ngày 11/12/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Báo cáo số 285/BC-HĐND, ngày 14/12/2020 của Đoàn giám sát HĐND huyện Đăk Tô về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 20/12/2011 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

10. Báo cáo số 286/BC-HĐND, ngày 14/12/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.

11. Báo cáo số 293/BC-HĐND, ngày 14/12/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về tổng hợp một số vấn đề cốt lõi qua giám sát chuyên đề của HĐND và các Ban HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2020.

II. CÁC NỘI DUNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 (phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp)

2. Báo cáo số 425/BC-UBND, ngày 10/11/2020 của UBND huyện Đăk Tô về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIII (phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp).

3. Tờ trình số 106/TTr-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về việc xem xét, không thông qua Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Tô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII.

4.1. Báo cáo số 462/BC-UBND, ngày 02/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 20/12/2011 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

4.2. Phụ lục về kết quả triển khai các dự án thu hút đầu tư theo Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 20/12/2011 của HĐND huyện kèm theo Báo cáo số 462/BC-UBND, ngày 02/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô.

5.1. Tờ trình số 107/TTr-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về việc cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô.

5.2. Các Biểu mẫu kèm theo Tờ trình số 107/TTr-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô.

5.3. Dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô.

6.1. Báo cáo số 477/BC-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2016-2021.

6.2. Các Biểu mẫu kèm theo Báo cáo số 477/BC-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô.

7.1. Báo cáo số 479/BC-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025.

7.2. Các Biểu mẫu kèm theo áo cáo số 479/BC-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô.

8. Báo cáo số 481/BC-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện Đăk Tô năm 2020.

9. Công văn số 1101/UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về việc đề nghị bổ sung nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.

10. Tờ trình số 108/TTr-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đăk Tô, nhiệm kỳ 2016-2021.

11. Tờ trình số 109/TTr-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đăk Tô, nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Báo cáo số 484/BC-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

13. Báo cáo số 478/BC-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

14. Báo cáo số 480/BC-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

15. Báo cáo số 483/BC-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị qua giám sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020.

16. Báo cáo số 482/BC-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháo luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

17.1. Báo cáo số 489/BC-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2021.

17.2. Phụ lục kèm theo Báo cáo số 489/BC-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô.

18.1. Tờ trình số 111/TTr-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.

18.2. Phụ lục kèm theo Tờ trình số 111/TTr-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô.

18.3. Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2021.

19.1. Tờ trình số 112/TTr-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2021.

19.2. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021.

20.1. Tờ trình số 113/TTr-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

20.2. Phụ lục kèm theo Tờ trình số 113/TTr-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô.

20.3. Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

21.1. Tờ trình số 114/TTr-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND huyện Đăk Tô về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô.

21.2. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025.

III. NỘI DUNG CỦA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

1. Báo cáo số 273/BC-HĐND, ngày 10/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và công tác xử lý vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Đăk Tô.

2. Báo cáo số 274/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện Đăk Tô về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em mẫu giáo, giáo viên mầm non và công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở trường mầm non trên địa bàn huyện.

3. Báo cáo số 276/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đăk Tô về kết quả giám sát tình hình thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới và việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

4. Báo cáo số 275/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình công tác 06 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện.

5. Báo cáo số 277/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đăk Tô về tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình công tác 06 tháng đầu năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

6. Báo cáo số 278/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình công tác 06 tháng đầu năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

7. Báo cáo số 279/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra Báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

8. Báo cáo số 280/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra Báo cáo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2020.

9. Báo cáo số 281/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

10. Báo cáo số 282/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2020.

11. Báo cáo số 283/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân huyện năm 2020.

12. Báo cáo số 284/BC-HĐND, ngày 11/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra báo cáo kết quả công tác của Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2020.

13. Báo cáo số 287/BC-HDND, ngày 14/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021.

14. Báo cáo số 288/BC-HĐND, ngày 14/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.

15. Báo cáo số 289/BC-HĐND, ngày 14/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

16. Báo cáo số 290/BC-HĐND, ngày 14/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

17. Báo cáo số 291/BC-HĐND, ngày 14/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đăk Tô về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

18. Báo cáo số 292/BC-HĐND, ngày 14/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đăk tô về tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII của Ban Kinh tế - Xã hội.

IV. NỘI DUNG CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN:

Thông báo số 25/TB-UBMTTQ, ngày 30/11/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Tô về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Tô tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và kết quả khảo sát phân loại chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

V. NỘI DUNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN:

Báo cáo số 227/BC-VKS, ngày 30/11/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII.

VI. NỘI DUNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN:

Báo cáo số 239/BC-TA, ngày 04/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô về công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021.

VII. NỘI DUNG CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN:

Báo cáo số 231/BC-CCTHADS, ngày 07/12/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2021.

VIII. NỘI DUNG CỦA ĐOÀN HỘI THẨM NHÂN DÂN HUYỆN:

Báo cáo số 04/BC-ĐHT, ngày 20/11/2020 của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Đăk Tô về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng năm 2021 của Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô.

IX. NỘI DUNG CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:

X. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

1. Nội quy kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Giấy triệu tập số 93/GTT-HĐND, ngày 27/11/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô triệu tập dự kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Chương trình làm việc kèm theo Giấy triệu tập số 93/GTT-HĐND.

4. Mẫu Giấy ghi chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Công văn số 170/HĐND, ngày 27/11/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về việc nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.

6. Giấy mời số 95/GM-HĐND, ngày 10/12/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về dự kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Chương trình làm việc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII (Chương trình chính thức).

 

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


THÔNG TIN CHUNG