DOANH NGHIỆP

Các dự án chuẩn bị đầu tư

Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2020

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN