banner
Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022
Công an huyện Đăk Tô đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – “xương sống” trong nghệ thuật xây dựng thế trận An ninh Nhân dân
20-4-2022
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sức mạnh của Nhân dân, Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. Hiến pháp năm 1946 – Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập chỉ rõ: “Tất cả quyền binh trong nước là của toàn dân” (Điều 1), “Tất cả công dân Việt Nam… đều được tham gia chính quyền” (Điều 7). Các cơ quan nhà nước đã, đang và sẽ tiếp tục thấm nhuần nguyên tắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải lôi cuốn Nhân dân tham gia trực tiếp vào công việc chính quyền, vào công tác quản lý nhà nước, khi Nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, các cơ quan nhà nước hiểu hơn nguyện vọng của Nhân dân, từ đó phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chúng và Công an nhân dân nói tiêng cũng không phải ngoại lệ, trong đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) - được xác định là một nội dung quan trọng trong công tác dân của Đảng, là nội dung chủ yếu, chiến lược của biện pháp vận động quần chúng – một trong bảy biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia của lực lượng Công an nhân dân.
Xác định được tầm quan trọng, thiết yếu của công tác này, trong thời gian qua, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện đã tập trung, chủ động tham mưu, đề xuất Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tiến hành các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, đó là:
Đã tham mưu, đề xuất Huyện uỷ, UBND huyện kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân vảo vệ ANTQ như: Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02-3-2022 của UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; trọng tâm là tham mưu Huyện uỷ xây dựng Chương trình số 90/CTr-HU ngày 26-6-2020 về thực hiện Đề án số 01-ĐA/ĐUCA ngày 03-6-2022 của Đảng uỷ Công an tỉnh về nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025.
Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, kết hợp chặt chẽ với Phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cải tại người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và Chương trình “Xây dựng nông thôn mới”.
Trong năm 2021, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng tổng cộng 18 mô hình tự quản về an ninh trật tự phát huy hiệu quả; đồng thời, Công an huyện đã củng cố, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục và các điều kiện cần thiết để trình đồng chí Chủ tịch UBND huyện ký quyết định thành lập mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm trên địa bàn huyện”; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên với Công an huyện về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, đặc biệt, đã xây dựng Kế hoạch số 574/KH-CAH-MTTQ ngày 01/6/2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội với Công an huyện về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới giai đoàn 2021-2023”; thực hiện phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện, nhất là tại địa bàn các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, lồng ghép tuyên truyền pháp luật, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trung bình mỗi xã, thị trấn được 02 đợt/tháng.
Công an các xã triển khai xây dựng mô hình về an ninh trật tự tại cơ sở
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập 03 Tổ Kiểm tra liên ngành cấp huyện do 03 đồng chí Phó trưởng Công an huyện là Tổ trưởng, 20 Tổ Kiểm tra liên ngành cấp xã, thị trấn cùng 112 Tổ Giám sát Covid-19 tại cộng đồng, với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ cùng quân chúng nhât dân tham gia, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.
Công an xã tuyên truyền, thăm hỏi, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trong dịch Covid -19
Bên cạnh đó, từ khi hoàn thành bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn theo chủ trương của Bộ Công an, kết hợp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn cơ bản được ổn định và cải thiện, số vụ việc và đối tượng vi phạm đều giảm liên tục so với các năm trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như là: phong trào phát triển chưa đồng đều, rộng nhưng chưa sâu, có nơi còn hình thức; chất lượng công tác nắm tình hình, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở một số địa bàn còn hạn chế.... Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ việc một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn thiếu sự gắn kết, một số nơi còn cho rằng đó là trách nhiệm riêng của Công an.
Công an huyện tổ chức lễ công bố Quyết định tổ chức Công an xã chính quy
Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng. Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm như: các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá; hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục có những diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động; vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh lương thực, năng lượng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tình hình thiên tai, dịch bệnh… đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự.
Do đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Đảng bộ Công an huyện đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự phát huy hiệu quả. Thực tiễn đã chỉ rõ, sức mạnh của quần chúng nhân dân là rất lớn, nhưng sức mạnh đó chỉ phát huy hiệu quả khi được tổ chức thành phong trào và có sự chỉ đạo thống nhất. Nơi nào cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào, đề ra chủ trương, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện thì nơi đó phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự lớn mạnh, phát huy tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân.
Hai là, do phong trào diễn ra trên nhiều lĩnh vực, địa bàn, đối tượng khác nhau nên phải củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh; phải xây dựng lực lượng nòng cốt là những người tâm huyết, có kỹ năng và trình độ chuyên môn, đủ khả năng nhận biết, nắm bắt được âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, từ đó, tham mưu tổ chức thực hiện các phong trào và phát động quần chúng nhân dân cùng tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Ba là, tiếp tục quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, Nhân dân là lực lượng trực tiếp tham gia phong trào, là lực lượng chủ công của phong trào và cũng là người thụ hưởng kết quả của phong trào nên các phong trào phải phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân để thu hút được đông đảo quần chúng tích cực tham gia. Việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Cần củng cố hệ thống phúc lợi xã hội cho Nhân dân để tạo nền tảng vững chắc cho phong trào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định thì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì và phát triển sâu rộng.
Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân; đa dạng các hình thức tuyên truyền, kết giữa phương thức truyền thống và huyện đại, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác, mang lại hiệu quả cao nhất; tránh những hình thức rập khuôn, máy móc. Gắn việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào khác của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị.
Năm là, cần chú trọng tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào ở từng đơn vị, địa phương, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt, mô hình, cách làm hay để thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đồng thời phát hiện những đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh kịp thời.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Đăk Tô sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp đặc điểm của đơn vị, địa phương, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Đề án số 01-ĐA/ĐUCA ngày 03-6-2022 của Đảng uỷ Công an tỉnh về nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, thiết lập thế trận An ninh nhân dân vững chắc, tạo dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, kỷ cương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Tô lần thứ XVII, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.
Đức Đạt – Công an huyện
Số lượt xem:29
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
155826 Tổng số người truy cập: 198 Số người online:
TNC Phát triển: