banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV
11-7-2022
STT Trích yếu Tải về
  Nội quy
Chương trình làm việc
Danh sách chia tổ thảo luận
Nội quy
Chương trình
Danh sách
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
1 Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện.  22/BC-TTHĐND
2 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện.  05/BC-TTHĐND
3 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.  17/BC-TTHĐND
4 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện.  21/BC-TTHĐND
PHỤ LỤC KÈM THEO
PHỤ LỤC KÈM THEO
PHỤ LỤC KÈM THEO
PHỤ LỤC KÈM THEO
PHỤ LỤC KÈM THEO
5 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ của đại biểu HĐND huyện về các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.  37/BC-TTHĐND
6 Báo cáo kết quả giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công và đất chưa giao trên địa bàn huyện.  23/BC-ĐGS
 
8 Báo cáo kết quả giám sát năm 2021 của Thường trực HĐND huyện.  27/BC-TTHĐND
9 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện.  04/TTr-TTHĐND
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
10 Điều chỉnh một số nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.  29/BC-TTHĐND
VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN
1 Báo cáo công tác của UBND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.  267/BC-UBND
2 Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  272/BC-UBND
PHỤ LỤC KÈM THEO
3 Báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  ĐANG CẬP NHẬT
4 Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  248/BC-UBND
PHỤ LỤC KÈM THEO
5 Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021.  227/BC-UBND
PHỤ LỤC KÈM THEO
6 Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

225/BC-UBND

7 Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

249/BC-UBND

PHỤ LỤC KÈM THEO
8 Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  253/BC-UBND
9 Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện.  183/BC-UBND
10 Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.  268/BC-UBND
BÁO CÁO ĐIỆN LỰC ĐĂK TÔ
BÁO CÁO VIỄN THÔNG ĐĂK TÔ
11 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai các nội dung kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2021.  262/BC-UBND
 
12
Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện.  274/BC-UBND
13 Các Báo cáo của UBND huyện phục vụ công tác giám sát 6 tháng đầu năm của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện.  144/BC-UBND
160/BC-UBND
14 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  53/TTr-UBND
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
15 Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách năm 2021.  38/TTr-UBND
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
PHỤ LỤC KÈM THEO
PHỤ LỤC KÈM THEO
16 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021.  46/TTr-UBND
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
PHỤ LỤC KÈM THEO
17 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa đa năng huyện Đăk Tô.  43/TTr-UBND
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
18 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô.   50/TTr-UBND
DỰ THẢO NGHI QUYẾT
PHỤ LỤC KÈM THEO
19 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 51/TTr-UBND
DỰ THẢO NGHI QUYẾT
PHỤ LỤC KÈM THEO
   

 

 

VĂN BẢN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN
1 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của  Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  26/BC-BKTXH
2 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của  Ban Pháp chế HĐND huyện.  36/BC-BPC
3 Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  25/BC-BKTXH
4 Báo cáo kết quả giám sát việc bố trí chức danh, số lượng, thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đăk Tô của Ban Pháp chế HĐND huyện.  24/BC-BPC
5 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo công tác của UBND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện.  30/BC-BPC
6 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  38/BC-BKTXH
7 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. 39/BC-BKTXH
     
8 Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV  45/BC-BKTXH
9 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện.  32/BC-BPC
10 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện.  31/BC-BPC
11 Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện.  33/BC-BPC
12 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  40/BC-BKTXH
13 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  43/BC-BKTXH
14 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa đa năng huyện Đăk Tô của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  42/BC-BKTXH
15 Báo cáo thẩm tra đối với công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của các ngành Kiểm sát, Toà án và Thi hành án Dân sự huyện của Ban Pháp chế HĐND huyện.  34/BC-BPC
16 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô.  41/BC-BKTXH
17 Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.   44/BC-BKTXH
18 Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV 35/BC-BPC
     
VĂN BẢN CỦA CÁC NGÀNH
1 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện.  57/BC-TA
2 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.  57/BC-VKS
3 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.  162/BC-CCTHADS
4 Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ở địa phương 6 tháng đầu năm 2022.  73/TB-UBMTTQ
5 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện.  03/BC-ĐHT

 

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:467
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
243020 Tổng số người truy cập: 340 Số người online:
TNC Phát triển: