TIN TỨC SỰ KIỆN

Phòng Tài chính - Kế hoạch

I. Tổ chức bộ máy và biên chế:

Tổ chức bộ máy của phòng Tài chính – Kế hoạch gồm: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và một số chuyên viên, cán sự chuyên môn theo chức năng giúp việc cho Trưởng phòng.

* Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm:

- Bộ phận Quản lý ngân sách

- Bộ phận Kế hoạch và đầu tư, quản lý công sản, cấp giấy đăng ký kinh doanh.

- Bộ phận Thẩm định Quyết toán và XDCB.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân .

-  Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân  huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

2.1. Về lĩnh vực tài chính ngân sách :

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính,Kế hoạch đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

- Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

 - Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

- Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

-  Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

-  Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài chính.

- Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật. 

2.2. Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

- Dự thảo các kế hoạch 5 năm và hàng năm của huyện,đề án, chương trình phát triển KT-XH, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Dự thảo các quyết định, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các qui định của UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trình Chủ tịch UBND huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn, thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu lựu chọn nhà thầu các dự án thuộc quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát và đánh giá đầu tư, kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện.

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể theo qui định.

- Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện.

 2.3. Trưởng phòng: 

- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện là thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng trước Chủ tịch UBND huyện, đồng thời chịu trách nhiệm chuyên môn về các mặt công tác trước Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

- Trưởng phòng phụ trách chung, trực tiếp phụ trách lĩnh vực ngân sách và công tác tổ chức cán bộ.

- Làm chủ tài khoản của đơn vị.

2.4. Phó Trưởng phòng:

- Là người giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về toàn bộ nội dung công việc thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia bàn bạc với Trưởng phòng về các mặt công tác của phòng.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc do Trưởng phòng ủy quyền.

- Được ủy quyền chủ tài khoản đăng ký chữ ký tại Kho bạc Nhà nước huyện.

2.5. Bộ phận  Quản lý Ngân sách :

- Lập dự toán thu, chi ngân sách, thẩm tra dự toán, kiểm tra quyết toán và tình hình sử dụng ngân sách của các đơn vị, xã, thị trấn. Thu, chi nội bộ.

- Tổng hợp và lập báo cáo quyết toán thu chi ngân sách địa phương.

2.6. Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng:

- Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, kiểm tra tình hình thực hiện tại các đơn vị, xã, thị trấn, thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật về đầu tư XDCB.

- Nhiệm vụ quản lý công sản trên địa bàn huyện, xã, thị trấn, cấp giấy phép kinh doanh, thành viên giúp Hội đồng bán đấu giá, thanh lý tài sản.

- Theo dõi, bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị.

2.7. Bộ phận Thẩm định Quyết toán và XDCB:

- Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB, cấp phát theo dõi tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB trên địa bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo thuộc lĩnh vực đầu tư XDCB và các chương trình mục tiêu quốc gia. Tham mưu phân bổ vốn đầu tư và sự nghiệp có tính chất đầu tư.

 

- Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Kế hoạch đầu tư.


DANH SÁCH TIN BÀI