Tin trong huyện

Đảng uỷ Công an huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày 28/6/2019, thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 11/6/2019 của Huyện ủy Đăk Tô về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng uỷ Công an huyện Đăk Tô đã tổ chức học tập, quán triệt cho tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Như Tứ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên cấp huyện thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "đẩy mạnh và nâng cao đối ngoại đa phương đến năm 2030"; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia"; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "tăng cuờng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới"; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, nguời đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng"; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới".

Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an huyện Đăk Tô học tập, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

 

Hội nghị học tập, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, chủ trương, những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần triển khai thực hiện, đưa các chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện./.

QUANG NHẬT - Công an huyện Đăk Tô


DANH SÁCH TIN BÀI