CÔNG DÂN

Thông tin tuyên truyền

Bộ tài liệu phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Thực hiện Công văn số 276/STP-PBGDPL, ngày 30/3/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc cung cấp bộ tài liệu phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô đăng bộ tài liệu phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để phục vụ nhu cầu tìm hiểu Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Bấm vào đây để xem hoặc tải về./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN