TÀI LIỆU HỌP, TÀI LIỆU KỲ HỌP

Tài liệu kỳ họp thứ 9

Nghị quyết số 120/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9
Nghị quyết số 120/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 20/12/2011 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

Bấm vào đây để tải về./.