TÀI LIỆU HỌP, TÀI LIỆU KỲ HỌP

Tài liệu kỳ họp thứ 9

Nghị quyết số 119/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9
Nghị quyết số 119/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bấm vào đây để tải về./.