Tài liệu kỳ họp thứ 9

Nghị quyết số 117/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9
Nghị quyết số 117/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bấm vào đây để tải về./.


THÔNG TIN CHUNG