DOANH NGHIỆP

Các dự án đã hoàn thành

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Mầm non xã Ngọc Tụ (điểm trường thôn Kon Pring, điểm trường thôn Đăk Tăng); Hạng mục: Sân chơi, tường rào

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN