CÔNG DÂN

Thông báo

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 -2026 tại 09 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Đăk Tô
Ngày 20/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện Đăk Tô ban hành Nghị quyết số 18/NQ-UBBC về việc công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 09 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện.

Để cử tri trên địa bàn huyện thuận tiện theo dõi, Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô đăng tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 09 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện. Trong đó:

- Đơn vị bầu cử số 1 - Thị trấn Đăk Tô có 07 người ứng cử, chi tiết xem tại đây.

- Đơn vị bầu cử số 2 - xã Diên Bình có 07 người ứng cử, chi tiết xem tại đây.

- Đơn vị bầu cử số 3 - Xã Tân Cảnh có 07 người ứng cử, chi tiết xem tại đây.

- Đơn vị bầu cử số 4 - Xã Pô Kô có 05 người ứng cử, chi tiết xem tại đây.

- Đơn vị bầu cử số 5 - Xã Kon Đào có 05 người ứng cử, chi tiết xem tại đây.

- Đơn vị bầu cử số 6 - Xã Ngọc Tụ có 05 người ứng cử, chi tiết xem tại đây.

- Đơn vị bầu cử số 7 - Xã Đăk Rơ Nga có 05 người ứng cử, chi tiết xem tại đây.

- Đơn vị bầu cử số 8 - Xã Đăk Trăm có 07 người ứng cử, chi tiết xem tại đây.

- Đơn vị bầu cử số 9 - Xã Văn Lem có 05 người ứng cử, chi tiết xem tại đây.

 

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN