CÔNG DÂN

Thông báo

Hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố
Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum quyết định huỷ bỏ diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa thực hiện, với tổng diện tích là 456,92ha/63 dự án tại địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Đăk Tô có 05 dự án.

Chi tiết Quyết định số 594/QĐ-UBND, ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Kon Tum xem tại đây: Quyết định; Biểu mẫu kèm theo./.