Tin trong huyện

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG
Từ ngày 24/6 đến ngày 27/6 năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Khóa 77. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảm bảo sự kế thừa phát triển của Đảng ta.
Từ ngày 24/6 đến ngày 27/6 năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Khóa 77. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảm bảo sự kế thừa phát triển của Đảng ta.
 

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa 77

Tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng lần này có 65 học viên là Các đồng chí đoàn viên, quần chúng ưu tú trong các cơ quan, ban ngành, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên học tập và nghiên cứu 06 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thờ kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Và chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Như Tứ - UVBTV

Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm BDCT huyện phát biểu tại lễ khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho các quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nắm bắt được khái quát lịch sử Đảng, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phương hướng rèn luyện phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là những nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng, trên cơ sở đó mỗi quần chúng ưu tú xây dựng và xác định động cơ đúng đắn vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hồng Hạnh


DANH SÁCH TIN BÀI