Tin trong huyện

Cán bộ, công chức huyện Đăk Tô tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo đủ số lượng, thành phần tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
Trong sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Cùng với cả nước, tại điểm cầu huyện Đăk Tô, cán bộ, công chức trong huyện đã tham gia học tập Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nghiêm túc, đảm bảo đủ số lượng, thành phần.

Theo đó, trên tinh thần nghiêm túc học tập, tại huyện Đăk Tô có 10 điểm cầu, gồm 1 điểm cầu tại Hội trường huyện và 9 điểm cầu tại 9 xã thị trấn, có 52 tổ chức cơ sở đảng với 693 đối tượng người tham gia nghiên cứu học tập Nghị quyết.

Toàn cảnh hội nghị học nghị quyết tại điểm cầu Hội trường huyện Đăk Tô

Huyện ủy Đăk Tô cũng đã phân bổ 410 bộ tài liệu Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho các đơn vị tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Huyện Đăk Tô xác định việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là rất quan trọng, để nắm vững những đường lối, chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết là cơ sở, tiền đề để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

NGUYỆT HẰNG – Trung tâm VHTTDL&TT


DANH SÁCH TIN BÀI