Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào các nội dung UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, để đảm bảo chất lượng nội dung các văn bản trình kỳ họp, UBND huyện tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào một số nội dung UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào các nội dung UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII để các đồng chí tham dự tải về, nghiên cứu trước (Bấm vào đây để tải về).