CÔNG DÂN

Thông báo

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Thực hiện Công văn số 1287/STTTT-TTBCXB, ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Rum về việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bấm vào đây để xem hoặc tải về ./.