GIỚI THIỆU

XÃ PÔ KÔ

1. Đặc điểm, tình hình:

Xã Pô Kô có diện tích 8.176 ha, nằm ở phía Tây Nam của huyện Đăk Tô, có địa giới hành chính phía Tây giáp xã Tân Cảnh và huyện Sa Thầy, phía Nam giáp huyện Sa Thầy, phía Đông giáp xã Diên Bình, thị trấn Đăk Tô và huyện Đăk Hà, phía Bắc giáp thị trấn Đăk Tô và xã Tân Cảnh. Đến tháng 9/2019, tổng dân số xã Pô Kô có khoảng 3.200 người. 

2. Chức năng nhiệm vụ:

Chính quyền địa phương ở xã Pô Kô hiện nay được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Có nhiệm vụ tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã; Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền; Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã; Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

3. Danh sách lãnh đạo của Chính quyền xã Pô Kô:

- Ông: A Veo - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Pô Kô.

- Ông: A Hiêu - Huyện uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Pô Kô.

- Ông: Lê Mỹ Long - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Pô Kô.

- Ông: A Văn - Phó Chủ tịch HĐND xã Pô Kô.

- Ông: A Thăm - Phó Chủ tịch UBND xã Pô Kô.

- Ông: A Thiếc - Phó Chủ tịch UBND xã Pô Kô./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ