CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND HUYỆN

Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Đăk Tô được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, theo đó UBND huyện có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và các Ủy viên là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

I. Lãnh đạo UBND huyện:

1. Ông: Cao Trung Tin - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Số điện thoại: 0905.226.718. Địa chỉ email: caotrungtin-kontum@chinhphu.vn.

2. Ông: Ngô Văn Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện. Số điện thoại: 0905.119.989. Địa chỉ email: ngovanliem-kontum@chinhphu.vn.

3. Ông: Sa Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện. Số điện thoại: 0983.602.279. Địa chỉ email: saphuong-kontum@chinhphu.vn.

II. Các Ủy viên UBND huyện:

1. Ông: Trầm Dương Thanh - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện. Số điện thoại: 0935.102.058. Địa chỉ email: tramduongthanh-kontum@chinhphu.vn.

2. Ông: Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường. Số điện thoại: 0975.122.777. Địa chỉ email: phamngoccanh-kontum@chinhphu.vn.

3. Ông: Hồ Văn Châu - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Số điện thoại: 0914.223.118. Địa chỉ email: hovanchau-kontum@chinhphu.vn.

4. Ông: Trần Duận - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng. Số điện thoại: 0914.223.209. Địa chỉ email: tranduan-kontum@chinhphu.vn.

5. Bà: Nguyễn Thị Hồng - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Số điện thoại: 0977.335.824. Địa chỉ email: nguyenthihong-kontum@chinhphu.vn.

6. Ông: Trần Quốc Hưng - Trưởng Phòng Y tế. Số điện thoại: 0905.146.137. Địa chỉ email: tranquochung-kontum@chinhphu.vn.

7. Ông: Trần Văn Quân - Trưởng Công an huyện. Số điện thoại: 0... . ... . ... . Địa chỉ email: .....-kontum@chinhphu.vn.

8. Ông: Võ Trọng Phúc - Trưởng Phòng Dân tộc. Số điện thoại: 0903.577.514. Địa chỉ email: votrongphuc-kontum@chinhphu.vn.

9. Ông: Trầm Dương Sơn - Trưởng Phòng Nội vụ. Số điện thoại: 0977.979.555. Địa chỉ email: tramduongson-kontum@chinhphu.vn.

10. Ông: Nguyễn Văn Sức - Trưởng Phòng Tư pháp. Số điện thoại: 0983.097.359. Địa chỉ email: nguyenvansuc-kontum@chinhphu.vn.

11. Ông: Nguyễn Xuân Tâm - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện. Số điện thoại: 0966.447.005. Địa chỉ email: .........-kontum@chinhphu.vn.

12. Ông: Nguyễn Văn Thiện - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch. Số điện thoại: 0905.178.941. Địa chỉ email: nguyenvanthien-kontum@chinhphu.vn.

13. Ông: Nguyễn Thành Thông - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số điện thoại: 0903.511.339. Địa chỉ email: nguyenthanhthong-kontum@chinhphu.vn.

14. Ông: Nguyễn Văn Tín - Chánh Thanh tra huyện. Số điện thoại: 0984.582.830. Địa chỉ email: nguyenvantin-kontum@chinhphu.vn.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND HUYỆN ĐĂK TÔ

UBND huyện Đăk Tô là đơn vị hành chính cấp huyện được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, có chức năng quản lý nhà nước được quy định tại các Điều 28 và Điều 29 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. UBND huyện có 13 cơ quan chuyên môn bao gồm: Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh Tra huyện, Phòng Y tế, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Dân tộc.

Đơn vị sự nghiệp: Đài Truyền thanh - Truyền hình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trạm Khuyến nông.

Các xã, thị trấn: Thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, xã Pô Kô, xã Tân Cảnh, xã Kon Đào, xã Ngọc Tụ, xã Đăk Rơ Nga, xã Văn Lem và xã Đăk Trăm

 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND