TIN TỨC SỰ KIỆN

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

I. Thông tin về các bộ phận chức năng 

1. Bộ phận tổng hợp:

- Công tác tài chính - KH, sản xuất, xây dựng cơ bản;

- Công tác nông nghiệp, thủy lợi, tài nguyên môi trường;

- Công tác văn xã, cải cách hành chính, ISO, khen thưởng;

- Công tác dân tộc;

- Công tác nội chính;

- Phụ trách công tác của Hội đồng nhân dân;

- Công tác văn thư.

2. Bộ phận quản trị hành chính:

- Bộ phận kế toán;

- Bộ phận lái xe;

- Bộ phận bảo vệ, tạp vụ, cấp dưỡng.

Các bộ phận của Văn phòng không phân công lãnh đạo phụ trách chính mà chỉ phân công chuyên viên phụ trách từng lĩnh vực công tác do Chánh Văn phòng quyết định và mỗi chuyên viên phụ trách chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực đó.

3. Biên chế của Văn phòng

Biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện do Chủ tịch UBND huyện phân bổ chỉ tiêu hàng năm theo chỉ tiêu biên chế hàng năm của huyện do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Vị trí và chức năng: 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ủy ban nhân dân huyện; đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan có liên quan, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện trong việc thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm về mặt thời gian chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sau khi được phê duyệt.

Là cơ quan tham mưu xác định cơ quan chủ trì tham gia xây dựng chương trình, đề án, văn bản cho UBND huyện; là cơ quan thẩm định về quy trình, nội dung của các đề án, văn bản do các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; được phép trả lại cho cơ quan tham mưu đối với những trường hợp tham mưu không đúng, không đầy đủ theo quy định và đề nghị cơ quan tham mưu cho hoàn chỉnh trước khi trình; là cơ quan thẩm định cuối cùng tất cả các thể loại văn bản trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện điều phối hoạt động phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh... theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Thu thập và xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo để tham mưu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan cấp tỉnh và Huyện ủy theo quy định.

Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, các ban của Hội đồng nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chuẩn bị các báo cáo, đề án cho UBND huyện để trình Hội đồng nhân dân huyện và báo cáo tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện trên địa bàn huyện; có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, cơ quan có liên quan và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định và chủ trương của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh; giúp cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các cuộc làm việc, giám sát đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn trong huyện.

- Dự thảo cho Ủy ban nhân dân huyện, để Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành các nghị quyết. Trình Ủy ban nhân dân huyện các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức của tỉnh đóng trên địa bàn.

- Được phép thừa lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký các thông báo kết quả làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; được phép thừa lệnh ký giấy mời họp của Chủ tịch UBND để mời các thành phần tham dự họp tại huyện từ cấp sở, ngành của tỉnh trở xuống. Tổ chức công bố, truyền đạt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên có liên quan; đề xuất các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, biện pháp giải quyết công việc để UBND, Chủ tịch UBND huyện giao cho cơ quan liên quan tham mưu hoặc giao cho Văn phòng trực tiếp tham mưu trình UBND huyện quyết định; thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện giao việc cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện.

- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; công tác văn thư, quản trị hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn cán bộ văn phòng HĐND và UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn về nghiệp vụ hành chính, công tác tin học trong quản lý Nhà nước tại địa phương; tổ chức các phiên họp, các buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND và UBND, Chủ tịch UBND huyện.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện giao.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI