Tin trong huyện

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2021
Nhằm tạo sự thống nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Chương trình hành động, Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ thời gian và đạt kết quả cao nhất. Trong ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đặng Hoàng Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong kế hoạch hành động được nhấn mạnh đó là: Phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện về nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, kêu gọi đầu tư được ít nhất 01 khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; mỗi xã, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 cánh đồng lớn và vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng được ít nhất từ 3 đến 5 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn; khoảng 30% diện tích các loại cây trồng chủ lực của huyện có liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Tập trung nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị gắn với chỉnh trang các đô thị hiện có; phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Đăk Tô đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư, sớm hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp và dịch vụ 24/4;  từng bước hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, kỹ thuật thiết yếu của Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn. Phấn đấu đến cuối năm 2025 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, trong đó có 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng huyện Đăk Tô thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Đồng chí Đặng Hoàng Nam phát biểu quán triệt nội dung Hội nghị

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 05 năm 2021-2025, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Việc thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện. Do đó Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, khuyết điểm trong thời gian qua, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng và chủ động triển khai tốt các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ 27 nội dung, nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên; khẩn trương ban hành kế hoạch hành động của ngành, địa phương, đơn vị mình để tổ chức thực hiện, phân công cụ thể cho tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ và thời gian quy định. Đơn vị nào không hoàn thành, người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

NGUYỆT HẰNG - Trung tâm VHTTDL&TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI