Tin trong huyện

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Đăk Tô
Để chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm thu trong các trường học trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã ban hành Công văn số 629/UBND-VX, ngày 25/9/2019 để yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện việc thu, chi đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

(Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô lưu ý các đơn vị trường học một số nội dung sau:

1. Cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

2. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ đóng góp theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Thực hiện công khai các khoản thu, chi tài chính theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 19/2005/TT-BTC, ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

HỒNG HÒA


DANH SÁCH TIN BÀI