Hoạt động của lãnh đạo huyện

Ủy ban nhân dân huyện Đăk tô ban hành Kế hoạch phát động đợt cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng
Thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP, ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020; Kết luận số 04-KL/TU, ngày 13/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; Kế hoạch số 14-KH/BTGTU ngày 05/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 3079/KH-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về phát động đợt cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, ngày 27/2/2017, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về phát động đợt cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng.

Mục tiêu Kế hoạch của UBND huyện nhằm huy động toàn bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể và toàn dân tham gia tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020; xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; tăng cường đoàn kết, phối hợp, trao đổi trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.

Để đạt được các mục đích của việc phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng, UBND huyện đề nghị các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng và các đơn vị Quân đội, Công an đóng chân trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai đồng bộ các nội dung:   

1. Tập trung triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ huyện Đăk Tô đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, Kết luận số 04-KL/TU ngày 13/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phương án tăng cường công tác QLBVR và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Đăk Tô giai đoạn 2016-2020.

2. Gắn các nội dung triển khai phong trào tham gia quản lý bảo vệ rừng với chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị, địa phương. Tổ chức đợt cao điểm quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, chiến sĩ, và mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo mỗi cá nhân là một mắt xích trong việc cung cấp thông tin, phát hiện, ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm và tuyên truyền trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Đưa hoạt động quản lý, bảo vệ rừng thành một tiêu chí trong việc xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hoá và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị theo phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước và chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT và của tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng với nhiều hình thức đa dạng, trên tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", quán triệt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để huy động mọi nguồn lực trong nhân dân phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thường xuyên xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các phong trào như "phong trào thi đua yêu nước", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư", "phong trào xây dựng nông thôn mới", "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,… để triển khai thực hiện.

Kịp thời khen thưởng, tổ chức tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, điển hình mới trong phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân.

4. Các đơn vị chủ rừng đứng chân trên địa bàn tổ chức triển khai đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; chú trọng việc đầu tư kinh phí quản lý bảo vệ rừng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách nhằm tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, lấn chiếm rừng, đất rừng trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần được giao quản lý.

5. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục "Toàn dân tham gia bảo vệ rừng", bố trí thời lượng phát sóng định kỳ hàng tháng.

Xây dựng các phóng sự chuyên đề về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong việc tham gia bảo vệ, phát triển rừng tại địa phương, phát trong các đợt cao điểm như: Ngày môi trường thế giới, Ngày rừng Thế giới, dịp Tết trồng cây hàng năm...nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác quản lý bảo vệ rừng.

6. UBND các xã, thị trấn phát huy vai trò của các đoàn thể địa phương (Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên…) trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò của rừng đối với sự sinh tồn và phát triển của con người, tác hại của việc xâm hại đến tài nguyên rừng đối với môi trường thiên nhiên và xã hội; vận động, khuyến khích quần chúng nhân dân tích cực tham gia ngăn chặn, tố giác các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

7.  Hạt Kiểm lâm tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, ngày 28/12/2015 của Chính phủ; kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức điều tra, nắm chắc, triệt phá các đối tượng "đầu nậu", chủ đường dây buôn bán lâm sản trái phép; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo thẩm quyền, các đối tượng chống người thi hành công vụ iên gắn với việc tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Chi tiết Kế hoạch được đính kèm tại đây.

Nguyễn Hải Nam


DANH SÁCH TIN BÀI