Tin trong huyện

Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển chọn Hòa giải viên tại Tòa án
Căn cứ Công văn số 687/TANDTC-TCCB, ngày 04/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển chọn Hòa giải viên tại Tòa án, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ví trí tuyển chọn: Hòa giải viên tại Tòa án.

2. Chỉ tiêu tuyển chọn: 03 Hòa giải viên.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng, hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chẩt đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư;

b) Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

c) Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

Trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại thì sau khi đăng ký dự tuyển phải qua lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao tổ chức.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không đáp ứng điều kiện quy định tại mục 3 nêu trên;

b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công nhân công an.

5. Hình thức lựa chọn Hòa giải viên: Hội đồng tư vấn, tuyển chọn Hòa giải viên xem xét lựa chọn trình Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum bổ nhiệm Hòa giải viên.

6. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đề nghị bổ nhiệm;

- Sơ yếu lý lịch;

- Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm);

- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, có giá trị trong 6 tháng);

- Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên;

+ Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác;

+ Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

Trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại thì sau khi đăng ký dự tuyển phải qua lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao tổ chức trước khi được bổ nhiệm.

7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo, niêm yết.

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Người dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc và không trả lại hồ sơ cho các trường hợp không trúng tuyển.

Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô thông báo cho người có nguyện vọng được bổ nhiệm làm Hòa giải viên biết, đăng ký.

HẢI NAM - Văn phòng HĐND và UBND huyện


DANH SÁCH TIN BÀI