Tin trong huyện

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017 của UBND huyện Đăk Tô
Sau khi huyện Đăk Tô tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-SNV, ngày 07/6/2017 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017 của UBND huyện Đăk Tô.

Kết quả phê duyệt theo Quyết định số 212/QĐ-SNV, ngày 07/6/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum xem chi tiết tại đây


DANH SÁCH TIN BÀI