Thông tin chỉ đạo, điều hành

Ngày 22/7/2019, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn huyện Đăk Tô đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đạt kết quả Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về việc phát triển cây dược liệu gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường sinh thái; tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế các sản phẩm dược liệu để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế; từng bước phát triển cây dược liệu trở thành thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của huyện...

Kế hoạch của UBND huyện có 02 mục tiêu chính, bao gồm (1) Phát triển các vùng sản xuất dược liệu tập trung, có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với doanh nghiệp và giám sát của nhà nước nhằm tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. (2) Phát triển các loài dược liệu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu theo hai khu vực: Các xã Đăk Trăm và Văn Lem: Phát triển các loài dược liệu như Đẳng sâm, Đương quy, Sa nhân tím,... Các xã Tân Cảnh, Diên Bình, Pô Kô, Kon Đào, Ngọk Tụ, Đăk Rơ Nga và thị trấn Đăk Tô: Phát triển các loài dược liệu như Đinh lăng, Nghệ, Gấc, Atiso, Cà gai leo, Sa nhân... Trong đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 phát triển trồng mới được 74 ha cây dược liệu trên địa bàn các xã, thị trấn có liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp; trồng thử nghiệm một số dược liệu (Hà thủ ô đỏ, Atiso, Cà gai leo, Sâm cau,...) nhằm xác định các loài dược liệu phù hợp với điều kiện của từng xã, thị trấn để định hướng phát triển trong giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 2021-2030 phấn đấu tổng diện tích trồng dược liệu trên địa bàn huyện đạt 700 ha, theo Đề án phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô trong tháng 9/2018 (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

UBND huyện đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp về nội dung của Kế hoạch đến toàn thể cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ chủ trương phát triển cây dược liệu của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã để Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia liên kết sản xuất góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, quy hoạch vùng sản xuất dược liệu tập trung, tổ chức nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ dược liệu, xúc tiến thương mại và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu của Trung ương và của tỉnh Kon Tum ban hành, nhất là Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để thực hiện kế hoạch, UBND huyện giao 10 nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, trong đó giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, định kỳ hàng năm tham mưu UBND huyện tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm tham mưu tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí thực hiện; Phòng Y tế tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện đối với các nội dung liên quan đến công tác chế biến, sử dụng dược liệu… Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của kế hoạch này; đồng thời, chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia phát triển cây dược liệu.

HẢI NAM - Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô


DANH SÁCH TIN BÀI